Dosen Pengajar

No

Nama Dosen

NIDN/NIDK

Jabatan Akademik

1

Prof. Dr. Gunarto., S.H.,M.Hum

0605036205

Guru Besar

2

Prof. Dr. Muhammad Ali Mansyur.,S.H.,CN .,M.Hum

0617106303

Guru Besar

3

Prof. Dr. Eko Soponyono.,S.H.,M.H

8883720016

Guru Besar

4

Prof. Dr. Anis Mashdurohatun., S.H.,M.Hum

0621057002

Guru Besar

5

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih.,S.H.,M.Hum

0628046401

Guru Besar

6

Prof. Dr. Ir. Antonius, MT

0605046703

Guru Besar

7

Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE, M.Si

0628066301

Guru Besar

8

Prof. Dr. dr. H. Taufiqurrachman, M.Kes, Sp. And

0010115501

Guru Besar

9

Prof. Dr. Heru Sulistiyo, SE., M.Si

0605106702

Guru Besar

10

Dr. Akhmad Khisni.,S.H.,M.H

0604085701

Lektor Kepala

11

Dr. Sri Kusriyah., S.H.,M.Hum

0615076202

Lektor Kepala